Sikkerhet og personvern
Vi setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte av oss som behandlingsansvarlig.
Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner.
 
Innsamling av personlige opplysninger
Vi samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.

Bruk av personlige opplysninger
Vi bruker de personlige opplysningene til følgende formål:
  • For å sikre at området dekker dine behov.
  • For å levere produkter og tjenester, som nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon som du ber om eller kjøper.
  • For å hjelpe oss med å lage og publisere innhold som er relevant for deg.
  • For å varsle deg om nye varer, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss, hvis du ber om det.
Kontroll av personlige opplysninger
Når du registrerer deg, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele denne informasjonen med tredjeparter uten din tillatelse, med unntak av de begrensede unntakene som allerede er nevnt. Informasjonen vil bare bli brukt til formålene nevnt ovenfor. Hvis du registrerer deg, forteller du oss også hvordan og om du vil at vi skal kommunisere med deg.
 
Tilgang til de personlige opplysningene
Vi gir deg midler til å sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Hvis du registrerer deg på vår hjemmeside vil du ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid.
 

Safety and privacy
We appreciate your visit on our webpages and that you show interest in our products. We want you to feel safe when you visit our pages and we ensure that your personal information is treated in a secure manner.

We are committed to protect your privacy. You can enter most of our webpages without giving us any information about yourself. But sometimes we will need information to give you services you request, and the following declaration about the protecting of personal information gives information about the gathering of data and the circumstance of the use of such data.

Collection of personal information
We also collect some information about your type of computer and software. This information can be: IP-address, Web-browser, reader type, operating system, domain name, access time and referring domain. This information is used to run the service, maintain the quality of the service and provide statistical analysis of the use of our webpage.

Use of personal information
We use the person information for the following purposes:

  • To ensure our service is serving your needs.

  • To deliver products, services, newsletters, special offers or other information you may request.

  • To help us to make and publish content which is relevant to you.

To alert you about new goods, special orders, updated information and other new services from us, if you request it.

Control of personal information
When you register, or in any other manner, give us your personal information, we will not share this information with any third party without your permission, with the exception of the limited exceptions that are already mentioned above. If you register, you will also tell us how you want us to communicate with you.

Access to the personal information
We give you means to ensure that your personal information is correct and updated. If you register on our home page you will have a full overview of your order at any time.