Betingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: sidselhoivik.no AS
Kontaktadresse: Mylskerudveien 41c, 1152 Oslo
E-post: salg@sidselhoivik.no 90750740
Organisasjonsnr.: 915859089

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift på 25%.
Opplysningene om de totale kostnadene kjøper skal betale (inkl. frakt, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før en bestilling er foretatt.

Dersom kjøper er registrert i et land utenfor Norge og varene skal sendes ut av landet, vil alle priser kjøper skal betale (inkl. frakt, fakturabegyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før en bestilling er foretatt. Disse prisene vil vises uten merverdiavgift.
For alle kjøp fra kunder med adresse utenfor Norges grenser så fjernes norsk moms automatisk på alle priser straks kunden registrerer sin adresse.
Dvs. at kunder med adresse utenfor Norge betaler en pris som er 20 % lavere enn det kunder med norsk adresse betaler.
I Norge er det ikke merverdiavgift på bøker. Det er derfor ingen merverdiavgift å fjerne ved leveranser av bøker til utlandet, Svalbard og Jan Mayen.  

Vareleveranser til utlandet, Svalbard og Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. 

 

Toll og avgifter

Ved innførsel av varer fra Norge til et annet land er disse underlagt de respektive lands tollbestemmelser og skal skattelegges etter landets toll- og avgiftssatser.
Disse avgiftene kommer i tillegg til prisen betalt i nettbutikken og satsene varierer fra land til land. Kjøper plikter selv å sette seg inn i satsene til landet der varene skal innføres.  

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene. 

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene. 

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.
I de tilfeller der kjøperen angrer handelen og refundering godkjennes vil kjøpssummen refunderes, ekslusivt fraktkostnadene.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Angreretten gjelder for salg som er gjort innenfor Norges grense.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
• Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Buying: conditions and terms

Conditions

In general
This purchase is regulated by the standard sales terms for consumer buying of goods on the internet, see below. Consumer buying in this context means sale of goods to a consumer who is not linked to a business, or where the buyer is acting in business with the sales of goods online. Sales to consumers are regulated by the consumer buying law and regret law (forbrukerkjøpsloven & angrerettsloven).

Contract/agreement
The contract between the buyer and the seller comprises: a) the information the seller provides about the purchase in the web-shop (including, but not restricted to, the description of the goods, type, quantity, quality, price and delivery terms and any other characteristics), and b) any direct correspondence between the parties (e.g. e-mail) that affect the sale terms.

If there is a dispute about the information the seller has given regarding the purchase in the order system in the online store, or direct correspondence between the parties and terms of the sales conditions; all direct correspondence between the parties and information given in the order system in the web shop will supersede the sale terms, in so far as they do not contradict any binding legislation.

Parts
Seller
Company name: {company name}
Contact address: {address}, {postal number} {city}
E-mail: {e-mail} {telephone}
Organisation number (business number in Norway): {org_number}

Buyer is the person who makes the order.

Prices
The prices given in the online store, include value added tax VAT unless the buyer elects to show prices without VAT or is registered as a user from a country outside of Norway.
Information about the total costs the buyer is to pay, including all fees (value added tax VAT, customs, etc) and delivery costs (freight, postage, invoice fee, packaging and so on) as well as specification of the single elements in the total price, will be given in the payment system before the order is completed. (Deliveries abroad, Spitsbergen or Jan Mayen shall be sold without the addition of value added tax VAT.) In Norway, VAT is not paid on books. There is therefore no VAT to be removed for deliveries of books abroad, Spitsbergen and Jan Mayen. 

Agreement of deal
The deal is binding for both parties when the buyer’s order has been received by the seller. However, either party is not bound to the agreement if there is an error in the offer from the seller in the order solution in the online shop or in the buyer’s order, and if either party realises or should have realised such errors.

Order confirmation
The purchaser will immediately receive an order confirmation by e-mail as soon as the purchase is completed (your order has been placed). It is recommended that the buyer checks that the order confirmation matches the order in regard to number, type of goods, price etc. If there are errors or omissions between the order and the order confirmation, the buyer should contact the seller at the earliest opportunity.

Payment
The seller will demand payment for the goods from the point in time it was dispatched from the seller to the buyer. If the buyer is using a Credit or Debit Card for payment, the seller can reserve the purchase amount on the card at the time of ordering.

A Credit Card is a payment card where the settlement for the card occurs when the credit provider (Credit Card company) sends the card holder an invoice or demand for payment. A Debit Card is a payment card linked to a bank account. Use of the card causes the users account to be charged and the amount transferred to payee’s account. By paying with a credit card, the laws of credit purchase etc. will apply.

Delivery
The delivery of the goods from seller to buyer will proceed by the method, to the place and to the time given in the payment solution in the web-shop. If the delivery time is not given on the order solution or by e-mail together with the order confirmation, the seller shall deliver the goods to buyer within a reasonable time and no later than 30 days after the order from the customer. The seller is required to ensure that the goods are sent to the customer and the seller is required to have the goods transported to the destination in a suitable manner and according to ordinary terms for such a transport. The destination will be to the address of the buyer unless otherwise agreed between the parties.

Risk for goods
All risks for the goods shall be transferred to the buyer when the goods are taken over by the buyer according to the agreement. If the delivery is made and the buyer fails to take over the goods made available according to the agreement, the buyer will nevertheless carry the risk for loss or damage due to the characteristics of the goods.

Examination of the goods
When the buyer receives the goods, it is required that the purchaser examines the goods in a manner that establishes it corresponds to the order, or if it has been damaged during transport or if parts are missing. If the goods do not correspond to the order, or has missing parts, the buyer must report it to the seller with a formal notification, see contract point: “Notification of errors, omissions or delays”.

In cases where the goods arrive in good condition, but the buyer regrets the purchase and a refund is approved, the purchase price will be refunded excluding shipping costs. 

Notification of errors, omissions or delays
If there is a missing part, the buyer must within reasonable time after he or she discovered it, give the seller a message that he or she will plead the lacking part.

If delivery is delayed, or there is no delivery, notification must be made within a reasonable period after the expected delivery time has passed. If the goods are paid by Credit Card, the buyer can also choose to notify and send a demand directly to the Credit Card issuer (the Credit Card company). The notification to the seller or Credit issuer must be written (e-mail, telefax or letter).

Buyer’s rights if delayed
If the buyer does not receive the goods or they are delivered too late according to the agreement between the parties, and if this is not due to the buyer or buyers’ representative, the buyer can, according to the Consumer Purchase Law (forbrukerkjøpsloven) chapter 5, withhold the payment, terminate the agreement and demand recompense from the seller where applicable

Fulfilment: If the seller does not deliver the goods within the stated delivery time, the buyer can insist on proceeding with the purchase and set a reasonable additional deadline for fulfilment from buyer. The buyer cannot demand fulfilment if there is a hindrance which is beyond the control of the seller or if a fulfilment would imply a substantial disadvantage to the seller that it is considered disproportionate to the interests of the buyer. If the hindrance can be overcome within a reasonable time, and agreed by both parties, the consumer can demand fulfilment.

Cancellation: The buyer has the right to cancel the deal with the seller if the delay is significant or if the seller does not deliver the goods within the additional agreed deadline for fulfilment that the buyer has set.

Refund: The buyer can demand compensation for the loss he or she suffers due to the delay from the seller’s side according to Consumer Purchase Law (forbrukerkjøpsloven) § 24.

The buyer must submit the claim to the seller by notification according to the terms of the contract “Notification of errors, omissions or delays”.

Buyer’s rights for defective goods.
If the goods are found to be defective and this is not due to the buyer or the buyers’ representative(s), the buyer can according to the regulations in the Consumer Purchase Law (forbrukerkjøpsloven) chapter 6 – retain the purchase amount, elect for: correction and redelivery, demand a price reduction, or demand to cancel the agreement and obtain a refund from the seller.

Correction or re-delivery: If the goods are defective, the buyer can demand that the seller corrects the error or re-delivers equivalent goods. The seller may oppose the buyer’s demand if the demand is considered unreasonable or cause the seller unreasonable costs.

The seller shall undertake the correction or re-delivery within a reasonable time. The correction or delivery shall be: undertaken without any cost for the buyer, without the risk that the buyer will not have his/her expenses covered and without any significant disadvantages for the buyer. The seller cannot undertake more than two attempts of correction or re-delivery for the same defect, unless there are special reasons which makes another attempt reasonable. The seller can offer correction or re-delivery if this happens without delay.

If the seller provides for such a correction or re-delivery, the buyer cannot demand a price cut or cancel.

Price cut: If the correction cannot be corrected or re-delivered, the buyer can demand a proportionate price reduction.

Cancellation: Instead of a price cut the buyer can cancel the agreement, unless the defect is considered immaterial.

Compensation: The buyer can demand compensation for a financial loss he or she suffers as a result of the faulty goods according to Consumer Purchase Law (forbrukerkjøpsloven) § 33.

The buyer must make a claim to the seller when complaining according to the terms herein “Notification of errors, omissions or delays”. The regulations about complaints are in addition to, and independent of, the regulations of the right of withdrawal and warranties given by the seller.

Seller’s rights when buyer has breached contract
If the buyer does not pay nor fulfil the other terms of the contract, and this is not due to the seller or circumstances on the seller’s side, the seller can retain the goods, demand fulfilment of the contract, or consider the contract cancelled and claim compensation from buyer.

Personal information
Unless agreed by both parties, the seller can only collect and store the necessary personal information that is necessary for the seller to be able to comply with the obligations of the agreement. Personal information from buyers below the age of 15 years cannot be collected unless the seller has consent from parents or a guardian. The buyer’s personal information shall only be given to others if it is necessary in order for the seller to implement the agreement with the buyer, or in statutory conditions.

The seller can only collect the buyer’s personal identification number in case there is a valid need for safe identification and such a collection is necessary.

If the seller wishes to use the buyer’s personal identification number for other purposes, for example to send the buyer advertisement or information other than those essential to execute the contract, the seller must obtain the buyer’s consent at the entry of the contract. The seller must give the buyer information about what the personal information will be used for and to whom. The buyer’s consent must be voluntary and given explicitly, for example by ticking a box.

The buyer must be able to easily contact the seller, for example by telephone or e-mail if he or she has questions about the seller’s use of personal information or if he or she wants the seller to delete or change the personal information.

Cookies
Our web-shop contains cookies. You can browse the web shop without cookies, but you cannot shop. We use cookies to handle the content of your shopping basket. It is a text file which is stored on your computer. We also store information if you have chosen to see the category pages with or without photo. If your web-browser or firewall is set to block cookies, the webpage can stop functioning or you may have a problem completing a sale.

Conflict solution
The parties shall endeavour to solve disputes amicably.